Agenda

9h 10h 12h 14h 16h 18h 19h

 • Lundi

  • 10:30
   Pilates
   1h | Sandy
  • 12:30
   Pilates
   1h | Sandy
  • 18:30
   Renfo
   1h | Kila
  • 19:30
   Zumba
   1h | Kila
   19:30
   Pole Dance exotic
   1h30 | Sandy
 • Mardi

  • 10:30
   Pilates
   1h | Sabrina
  • 12:30
   Pilates
   1h | Sabrina
  • 17:15
   Pole kids
   1h | Sabrina
   18:30
   Strong Nation
   1h | Sandra
   18:30
   Pole Dance tous niveaux
   1h30 | Sabrina
  • 19:45
   Yoga
   1h | Sandra
   20:00
   Raggafit
   1h | Sabrina
 • Mercredi

  • 10:30
   Pilates
   1h | Sabrina
  • 12:30
   RENFO CAF
   1h | Sandra
   12:30
   Flexy sweety
   1h | Sabrina
   12:30
   Renfo / Flexy
   1h | Sabrina
  • 16:30
   Pole kids
   1h | Sandy
  • 18:00
   Pilates
   1h | Sandy
   18:15
   Pole Dance Débutantes
   1h30 | Alexandra
  • 19:00
   Flexy sweety
   1h | Sandy
 • Jeudi

  • 10:30
   Pilates
   1h | Sandy
  • 12:30
   Pole dance tous niveaux
   1h | Sandy
  • 17:30
   Pilates
   1h | Sandy
  • 18:45
   Pole exotic
   1h30 | Sandy
 • Vendredi

  • 12:30
   Pole Heel
   1h | Sabrina
  • 18:15
   Pole Dance débutante
   1h30 | Mary
 • Samedi

  • 15:30
   Pole Fit
   1h30 | Adeline
  • 17:00
   Pole Dance tous niveaux
   1h30 | Adeline
 • Dimanche

  • 14:45
   RENFO
   1h | Enrique
   15:30
   Pole Kids
   1h | Marina
   16:00
   Afrofit
   1h | Enrique
  • 16:30
   Pole Dance intermédiaire
   1h30 | Marina
  • 17:15
   Yoga HATHA
   1h | Didier
   18:30
   Yoga YIN
   1h | Didier
 • Lundi

 • Mardi

 • Mercredi

  • 16:00
   Pole kids
   1h | Sabrina
  • 17:15
   Zumba kids
   1h | Sabrina
   18:30
   Pilates
   1h | Sabrina
  • 19:30
   Raggafit
   1h | Sabrina
 • Jeudi

 • Vendredi

  • 18:00
   Pilates
   1h | Sandy
  • 19:00
   Pole Dance tous niveaux
   1h30 | Sandy
 • Samedi

 • Dimanche

  • 14:30
   Pole Dance débutante
   1h30 | Mary
 • Lundi

 • Mardi

  • 17:30
   Pole kids
   1h | Adeline
  • 18:45
   Pole Dance tous niveaux
   1h30 | Adeline
 • Mercredi

 • Jeudi

  • 12:30
   Pilates
   1h | Sabrina
  • 18:15
   Pole Dance tous niveaux
   1h30 | Sabrina
  • 20:00
   Raggafit
   1h | Sabrina
 • Vendredi

 • Samedi

 • Dimanche

  • 18:00
   Pole Dance tous niveaux
   1h30 | Adeline